People

Current Members

James Lee, Yan Ai Foundation Chair Professor of Social Science / Chair Professor in Humanities, HKUST
Cameron Campbell, Professor of Social Science, HKUST

Faculty and postdocs

 • Bijia CHEN, Postdoctoral Fellow, Institute of Qing History, Renmin University
 • Shuang CHEN, Associate Professor, Department of History, University of Iowa
 • Hao DONG, Assistant Professor and Senior Research Scientist, Center for Social Research, Guanghua School of Management, Peking University
 • Chen LIANG, Professor, School of History, Nanjing University
 • Matthew NOELLERT, Associate Professor of Economic History, Faculty of Economics, Hitotsubashi University
 • Yuxue REN, Associate Professor, Department of History, Shanghai Jiao Tong University

PhD students 

 • Xiangning LI, PhD student, Department of History, University of Chicago HKUST, 2023/2024
 • Bamboo Yunzhu REN, PhD student, Division of Social Science, HKUST (Hong Kong PhD Fellowship Scheme), 2022
 • XUE Qin, PhD, School of History and Culture, Central China Normal University, 2021
 • Li YANG, PhD student, History of Science and Technology, SJTU, 2023
 • Yibei WU, PhD student, History Science and Technology, SJTU, 2024

Master’s and Undergraduate Students

 • Shengbin WEI, HKUST MGCS
 • Xiaohui JIANG, HKUST/Waseda

Research assistants

 • Weiran CHEN
 • Xiaodong GE
 • Yang JI
 • Xiulan LI
 • Beiyi LIU
 • Yubai REN
 • Huicheng SUN (retired)
 • Xing XIAO (retired)
 • Mi ZHAO

Group Alumni

 • Samuel CLARK, Professor of Sociology, Ohio State University
 • Dwight DAVIS
 • Fei HUANG, Professor (w3) of Chinese History and Society, Tuebingen University
 • Xiaowen HAO, PhD student, Department of History, UCLA
 • Wenhao JIANG, HKUST/Waseda
 • Byung-Ho LEE, Assistant Professor of Sociology, Ajou University
 • Ji LI, Assistant Professor of China Studies, The University of Hong Kong
 • Lan LI, Assistant Researcher, Institute of Higher Education, Beijing University of Technology
 • Xi SONG, Associate Professor, Department of Sociology, University of Pennsylvania
 • Feng WANG, Chair Professor of Sociology, UC Irvine, and Fudan University
 • Hongbo WANG, Lecturer of Social Science, HKUST
 • Linlan WANG, Assistant Research Fellow of Sociology, Beijing Academy of Social Science
 • Yuqian WANG, PhD student, Department of History, Princeton University
 • Dan XU, Postdoctoral Fellow, Tsung Dao Lee Library, Shanghai Jiao Tong University
 • Emma ZANG, Assistant Professor of Sociology, Yale University
 • Hao ZHANG, Associate Research Fellow of Sociology, Chinese Academy of Social Scienc
 • Zixin ZHANG. HKUST